III Premio Composición “PORTUS APOSTOLI”

O Premio ‘Portus Apostoli’ naceu en 2022 como unha aposta por ampliar o repertorio de obras para arpa e orquestra. Desta quenda, o certame afondará nesa mesma idea, dirixida a favorecer a produciónde obras nas que o instrumento protagonista do Noia Harp Fest, a arpa, poida combinar coa orquestra de cordas. O galardón, cuxo recoñecemento económico chega até os 2.500 euros, conlevará tamén a estrea absoluta da obra no marco dun concerto especial, vinculado ao NHF coa intervención de solistas de prestixio internacional. Ademais, como novidade, outorgarase unha Mención deHonra, sen achega económica, para a obra que quede en segunda posición no certame.

Para inscribir a súa obra, cubra o formulario de inscrición e remita os documentos en audio e pdf segundo se indica nas bases-

El Premio “Portus Apostoli” se creó en 2022 como una apuesta por ampliar el repertorio de obras para arpa y orquesta. En esta edición, el concurso profundizará en la misma idea, pero dirigida a fomentar la creación de obras en las que el instrumento protagonista del Noia Harp Fest, el arpa, pueda combinar con la orquesta de cuerdas. El galardón, cuyo reconocimiento económico llega hasta los 2.500 euros, también conllevará el estreno absoluto de la obra en un concierto especial vinculado al NHF, con la participación de solistas de prestigio internacional. Además, como novedad, se otorgará una Mención de Honor, sin aporte económico, para la obra que quede en segunda posición en el certamen.

Para inscribir su obra, complete el formulario de inscripción y envíe los documentos en audio y PDF según se indica en las bases.

The “Portus Apostoli” Prize was established in 2022 as an initiative to expand the repertoire of works for harp and orchestra. In this edition, the competition will delve into the same concept, but with a focus on encouraging the creation of compositions where the featured instrument of the Noia Harp Fest, the harp, can blend harmoniously with the string orchestra. The award, which includes a monetary recognition of up to 2,500 euros, will also involve the world premiere performance of the winning piece during a special concert associated with the NHF, featuring internationally renowned soloists. Additionally, as a novelty, an Honorable Mention will be granted (without a financial prize) to the work that secures second place in the competition.

To submit your composition, complete the registration form and submit the required audio and PDF documents as specified in the guidelines.

BASES DA CONVOCATORIA:

GALEGO ESPAÑOL ENGLISH

FORMULARIO DE INSCRICIÓN CALL FOR SCORES