WORKSHOPS2022

NOIA HARP FEST 2022 WORKSHOPS

 

4 DE AGOSTO. REYES GÓMEZ : CONTANDO HISTORIAS

¿En qué piensas mientras tocas? ¿Que cuenta tu música? Utilizaremos diferentes recursos para enriquecer tus interpretaciones y que sean únicas y personales.

 

 

5 DE AGOSTO JUANJO y SIXTO CORBALÁN: A ARPA PARAGUAYA

El taller se centrará en los sonidos tradicionales de Paraguay llenos de contrastes y riqueza sonora. La creación espontánea a veces se torna un poco complicada debido a los conocimientos técnicos que nos mantienen dentro de un marco lógico.

Los sonidos auténticos pueden desarrollarse en todas las arpas y otros instrumentos y aplicarse a la hora de componer como recurso rítmico y melódico, así como aumentar los recursos de la improvisación explorando texturas sonoras en torno a la música y géneros tradicionales, partiendo desde el ritmo de la polca paraguaya como eje principal.

Hermanos Corbalán

6 DE AGOSTO SAVOURNA STEVENSON MÚSICA PARA CLARSACH (SCOTTISH HARP)

 

 

  • Todos os workshops terán como marco a Igrexa Museo de Santa María A Nova , de 11:30 a 13:00h

 

  • Admitese un máximo de 12 participantes, por orde de chegada de solicitudes.

 

  •  Prazo de inscrición: do 6 de xuño ao 26 de xullo.

 

  • Prezo de cada workshop: 15€ a ingresar na conta que se indicará no momento da inscrición.

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

 

 

Política de Privacidade

Protección de datos de carácter persoal segundo a LOPD

ASOCIACION NOIA HARP FEST, en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do Sitio web: NOIAHARPFEST.GAL, inclúense nos ficheiros automatizados específicos de usuarios dos servizos de ASOCIACION NOIA HARP FEST. A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de ASOCIACION NOIA HARP FEST. Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta. ASOCIACION NOIA HARP FEST adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos. O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través de email a noiaharpfest@gmail.com

O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos. En ASOCIACION NOIA HARP FEST, trataremos os teus datos persoais solicitados a través do Sitio web: NOIAHARPFEST.GAL, coas seguintes finalidades: 1. En caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través de NOIAHARPFEST.GAL, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo. 2. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos en NOIAHARPFEST.GAL 3. Remitir boletíns (newsletters), así como comunicacións de novidades. Lembrámosche que podes oporche ao envío de comunicacións por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico á dirección indicada anteriormente. Os campos dos devanditos rexistros son de cumplimentación obrigatoria, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se achegan eses datos.